127524055_794595107939692_7876141086518637726_n (Kopiowanie)
415180042_377535754795140_7964376666922159514_n (Kopiowanie)
416020300_377454468136602_5143610993956265444_n (Kopiowanie)
419280282_386707303877985_2998456652438516735_n (Kopiowanie)
419919489_385487837333265_6091652321447898930_n (Kopiowanie)
420196659_385487873999928_5113818103912665094_n (Kopiowanie)
421076561_389505020264880_1672273590728681732_n (Kopiowanie)
421865297_390018313546884_6302022362825190318_n (Kopiowanie)
422054854_393028806579168_8074446600935050380_n (Kopiowanie)
424611323_395327079682674_8145037954898492515_n (Kopiowanie)
424679259_402311255650923_866811975675148682_n (Kopiowanie)
424879542_402311078984274_5295074676329948837_n (Kopiowanie)
424595537_401689565713092_2624730909033084464_n (Kopiowanie)
424955198_401697602378955_2433532747580102085_n (Kopiowanie)
424958102_401688975713151_1128710054062865694_n (Kopiowanie)
431585951_425228763359172_7755108577193138524_n (Kopiowanie)
431883743_417792970769418_7716767972875607685_n (Kopiowanie)
433950910_425228480025867_1701791416224447582_n (Kopiowanie)
434028805_430568732825175_5409213799405997951_n (Kopiowanie)
434412031_433160939232621_8843522432981710346_n (Kopiowanie)
434448738_432786349270080_7994299306728608699_n (Kopiowanie)
434460789_432786575936724_1669599338444772410_n (Kopiowanie)
436426539_437483205467061_868687247945234006_n
436925241_434566305758751_7187159774572592715_n (Kopiowanie)
437755206_434566092425439_4091049650459784911_n (Kopiowanie)
437473959_440176945197687_3613841279661111748_n (Kopiowanie)
438058609_440176575197724_5515633762959825582_n (Kopiowanie)

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa
tel: 022 810 08 80
p51@eduwarszawa.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Przedszkolu nr 51 „Misia Czarodzieja” w Warszawie
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w  Przedszkole nr 51 Misia Czarodzieja w Warszawie ,  oraz o przysługujących prawach dla osób których te dane dotyczą.
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 51 Misia Czarodzieja w Warszawie reprezentowane przez dyrektora  Izabelę Łabudzką.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor Ochrony Danych – Dorota Strus. Można kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem własnych danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres: dstrus@dbfopld.waw.pl
3. Administrator danych osobowych – Przedszkole nr 51 Misia Czarodzieja w Warszawie – przetwarza dane na podstawie: 
a. obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim są to:
Karta Nauczyciela ,
Prawo oświatowe ,
ustawa o systemie oświaty ,
ustawa o systemie informacji oświatowej ,
ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ,
Kodeks pracy ,
rozporządzeń do ww. ustaw ,
b. wyrażonej zgody;
c. zawartej umowy.
4. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od podstawy w celu/celach 
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b. określonego w treści zgody;
c. realizacji zawartej umowy.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej;
b. podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności o podstawy przetwarzania przez okres:
a. określony w obowiązujących przepisów prawa;
b. zawarty w zgodzie;
c. realizacji umowy.
tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, 
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkole nr 51 Misia Czarodzieja w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem https://uodo.gov.pl/ . 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe:
a. gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
b. podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. 
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych – Dorota Strus (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: dstrus@dbfopld.waw.pl
Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania z wycieczek, zdjęcia / nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 
DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka/ucznia. Administrator będzie 
je przetwarzać w zakresie wskazanym w formularzu upoważnienia do odbioru dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia/numer dowodu). 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA UCZNIÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA UCZNIÓW Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTÓW Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO CELÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO CELÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DYŻUR WAKACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DYŻUR WAKACYJNY Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – OBOWIĄZEK NAUKI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – OBOWIĄZEK NAUKI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia ...

Kontakt

Przedszkole Nr 51 "Misia Czarodzieja"

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa

tel: 22 810 08 80
e-mail: p51@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.