Polityka ochrony dziecka w Przedszkolu Nr 51 "Misia Czarodzieja"

Preambuła

            Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Przedszkola Nr 51 ,,Misia Czarodzieja” jest podejmowanie działań mających na celu dobro dziecka ,ochronę jego godności i poszanowanie jego praw. Każdy pracownik przedszkola traktuje dziecko                        z szacunkiem , dba o prawidłowy rozwój dziecka i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Wszyscy pracownicy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także psycholog zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną nr 4  w Warszawie przy ul. Mińskiej 1/5  a oddelegowana do pracy w przedszkolu na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dzieckiem w świetle polskiego prawa  jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia. Do przedszkola uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 roku życia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego  przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu ( w tym rodzina zastępcza).

4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym:

        a.  Pracownika przedszkola

        b.  Jego rodziców/opiekunów

         c.  Inną osobę

 6. Nauczyciel odpowiedzialny za Politykę Ochrony Dzieci – wyznaczony przez dyrektora przedszkola sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.

7. Danymi  osobowymi  dziecka jest  każda informacja  umożliwiająca  identyfikację  dziecka.

8. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora przedszkola w  skomplikowanych                 przypadkach. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci, psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, dyrektor, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.

 

Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§2

W przypadku uzyskania informacji  lub  zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik  ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi lub osobie odpowiedzialnej za Politykę Ochrony Dzieci.

§3

1. Wychowawca, dyrektor  bądź osoba odpowiedzialna  za Politykę Ochrony Dzieci wzywa rodziców/opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz  informuje  ich                              o podejrzeniu.

2.  Wychowawca bądź osoba odpowiedzialna  za politykę ochrony dzieci sporządzają :   

      a.  Opis  sytuacji   przedszkolnej i  rodzinnej  dziecka   na   podstawie   rozmów z dzieckiem  

            (w obecności psychologa, który sporządza notatkę z rozmowy) nauczycielami,

opiekunami.                                       

      b.    Plan pomocy dziecku

3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

        a.  Działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

        b.  Wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku.

        c.  Skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka

 potrzeba.

§4

1.W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor powołuje zespół interwencyjny.

2.Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone                    w § 3 pkt. 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez wychowawcę ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) lub innych  uzyskanych przez członków zespołu informacji.

§5

1.Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez dyrektora ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) rodzicom/opiekunom z  zaleceniem współpracy  przy jego  realizacji.

2. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) informują opiekunów                          o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji ( prokuratura, policja lub sąd)

3.Po poinformowaniu rodziców przez dyrektora ( osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor przedszkola składa zawiadomienie            o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, policji lub wniosek   o wglądu w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

4.Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.

§ 6

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik              nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

2.Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§7

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926           z późn. zm.)

2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowanie w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Dane osobowe dziecka są udostępnione wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka                   i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

§ 8

Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający  identyfikację  dziecka.

§ 9

1.Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji  o dziecku             ani jego opiekunie.

2.Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

      a. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

      b. Pracownik  przedszkola  nie  wypowiada się  w kontakcie  z  przedstawicielami  mediów               

           o  sprawie dziecka lub  jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także, sytuacji, gdy  pracownik

           przedszkola    jest   przeświadczony,  iż   jego  wypowiedź  nie   jest    w   żaden   sposób

           utrwalana.

      c.  Pracownik    przedszkola,   w    wyjątkowych    i    uzasadnionych     sytuacjach,     może

         wypowiedzieć    się   w   kontakcie   z   przedstawicielami   mediów   o  sprawie   dziecka 

         lub  jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

    §10

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępniać mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor przedszkola.

2. Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikom przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

 

Rozdział IV

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§11

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§12

1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka ( filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka

2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka pracownik przedszkola może skontaktować się z rodzicem/opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych   do rodzica/opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

4. Wszystkie osoby nie będące pracownikami przedszkola utrwalające wizerunek dzieci na nośnikach zobowiązane są do nie wykorzystywania ich   w celach niezgodnych z prawem.

§ 13

1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego                                z jakiejkolwiek formie ( fotografia, nagranie audio video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany ( np. że umieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola w celach promocyjnych, w gazetce lokalnej itp.)

 

Rozdział V

Monitoring stosowania polityki

§14

1.  Dyrektor przedszkola  wyznacza nauczycielki:  Katarzynę Jabłońską i Sylwię Jatczak                jako osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki Ochrony Dzieci                                     w przedszkolu.                     

2.  Nauczycielki , o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialne                             za monitorowanie realizacji Polityki ,za reagowanie na sygnały naruszenia polityki oraz                       za proponowanie zmian w polityce.    

3. Osoby o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród pracowników przedszkola, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany polityki oraz wskazywać naruszenia polityki w placówce.

5. Nauczycielki, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonują opracowania wypełnionych przez pracowników przedszkola ankiet. Sporządzają na tej podstawie raport                z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi przedszkola / radzie pedagogicznej.

6. Dyrektor / rada pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany  i ogłasza pracownikom przedszkola , rodzicom/opiekunom dzieci uczęszczających do przedszkola nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia

Kontakt

Przedszkole Nr 51 "Misia Czarodzieja"

ul. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa

tel: 22 810 08 80
e-mail: p51@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.